ورود

ثبت نام

ورود

ثبت نام

توانمند سازی

توانمند سازی

هدف از هر آموزشی چه علمی و چه هنری این است که فرد بتواند از آموزه های خود به نحوی برای زندگی استقلال فردی و مالی خود از آن بهره ببرد. افراد کم توان ذهنی از این قضیه نیز مستثنی نیستند متاسفانه خانواده ها از هر آموزشی برای سرگرمی و تفریح این این عزیزان بدون در نظر گرفتن به این موضوع که تفریح و سرگرمی اگر نگرش جدی داشته باشد میتواند در آینده و حتی زمان حال موجب آرامش روحی روانی و مهمتر از آن منیع درآمد فردی برای تامین نیازهای مالی وی باشد.

طیف مهر مانی با پایه ریزی و برنامه آموزشی هدفمند برای کشف استعداد افراد کم توان ذهنی ، اتیسم و سندروم داون آنها را وارد چرخه آموزش برای توانمند سازی میکند و از آنان کارورزانی در کنار استادیار تربیت میکند تا بتواند برای خود کار آفرینی خاص شود. هدف و شعار طیف مهر مانی هر کم توان ذهنی یک استعداد یک کارآفرین است.