ورود

ثبت نام

ورود

ثبت نام

کلاس های آموزشی

آموزش

بسیاری از خانواده ها و یا حتی مراکزی که با افراد کم توان ذهنی فعالیت میکنند بدون در نظر گرفتن روحیه و علایق این افراد که کم توان ذهنی، اتیسم وسندروم داون هستند اقدام به آموزش انواع هنرهای تجسمی صنایع دستی و .. میکنند، فارغ از آن که این افراد همانند دیگر افراد جامعه نیز علاقه و دلبستگی به برخی فعالیت ها هنری، خدماتی و حرفه را دارا میباشند.

اما مهمتر از علاقه افراد کم توانم ذهنی، اتیستیک و سندروم داون نحوه آموزش و تشخیص استعداد این عزیزان میباشد.

 

طیف مهر مانی با آموزش مدرن و بومی سازی روش Job Couching (مدیریت اشتغال) استعداد نهفته این افراد را که قادر به بیان آن نیستند را کشف و آنها را با کمک مدرسین آموزش دیده زیر نظر متخصص روانشناس بالینی در مسیر پیشرفت و تعالی قرار میدهد.

چه افراد با شرایط ویژه و چه افراد عادی میتوانند با روش مدیریت اشتعال مهارت مناسب با استعداد خود را بدست آورند اما این برای افراد کم توان ذهنی این مهم فقط به عهده متخصص و فرد آموزش دیده است تا بتواند دنیا و روحیه او را که از موارد مهم و پایه ایی آموزش است را شناسایی کند.